Orientering til ny lærling

Kontrollskjema info til lærling (nedlasting starter automatisk)

Lærlingsamtalar og kurs

Kurs og besøksplanen blir laga i august og gjeld eit år fram i tid. Planane gjev deg som lærling og bedrifta mogleigheit for å planlegge opplæringsåret.

Her finner du besøksplan 19-20 og kursplan 19-20.

Vurdering undervegs

§ 3-12 i forskrift til opplæringlova seier at: lærlingen/lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling.

Skjema for eigenvurdering og bedriftas vurdering finner du her : vurderingsskjema (nedlasting starter automatisk)

Lærlingen og bedrifta lagar kvar si vurdering av lærlingen.

Film om halvårsvurdering (ekstern lenke)

Opplæringslogg

Bilbransjens i Sogn og fjordane har utvikla eigen opplæringslogg, denne finner du her: minlogg.no

Kva er formålet med loggen?

1. Lærlinge blir kjent med innhaldet i læreplanen.

2. Lærlingen, bedrifta og opplæringskontoret ser kva som manglar av øving, og kan saman finne arbeid som støttar alle læreplanmåla i faget.

3. Lærlingen får dokumentert kva han/ho har jobba med i læretida, dette er spesielt viktig dersom det blir endring i læreforholdet.

4. Lærlingen ser kva som manglar, og kan be om meir øving.