Orientering til ny lærling

Kontrollskjema info til lærling (nedlasting starter automatisk)

Lærlingsamtalar og kurs

Kurs og besøksplanen blir laga i august og gjeld eit år fram i tid. Planane gjev deg som lærling og bedrifta mogleigheit for å planlegge opplæringsåret.

Her finner du besøksplan 18-19 og kursplan 18-19.

Vurdering undervegs

§ 3-12 i forskrift til opplæringlova seier at: lærlingen/lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling.

Skjema for eigenvurdering og bedriftas vurdering finner du her : vurderingsskjema (nedlasting starter automatisk)

Lærlingen og bedrifta lagar kvar si vurdering av lærlingen.

Film om halvårsvurdering (ekstern lenke)

Opplæringslogg

Frå hausten 2016 nyttar vi vårt nye loggføringssystem MinLogg, denne finner du her: minlogg.no

Kva er formålet med loggen?

1. Lærlinge blir kjent med innhaldet i læreplanen.

2. Lærlingen, bedrifta og opplæringskontoret ser kva som manglar av øving, og kan saman finne arbeid som støttar alle læreplanmåla i faget.

3. Lærlingen får dokumentert kva han/ho har jobba med i læretida, dette er spesielt viktig dersom det blir endring i læreforholdet.

4. Lærlingen ser kva som manglar, og kan be om meir øving.